Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji in navodila za udeležbo na turističnem aranžmaju so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Maona d.o.o. Piran (v nadaljevanju Maona) in potnik, ki se prijavlja na določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Maona, ki jamči za izvedbo programa v skladu z razpisanim programom. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.
PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Maona, v poslovalnici Maone v Piranu ali v Portorožu, do razpisanega roka oz. zasedbe prostih mest. Potnik se prijavi tako, da osebno, po pošti, po e-pošti ali faksu sporoči svoje podatke in podatke potnikov, ki potujejo z njim (ime, priimek, naslov in telefonsko številko). Potnik nato prejme po pošti (navadni ali elektronski) program potovanja, te Splošne pogoje in navodila za plačilo varščine. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih od njega zahteva Maona. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
S plačilom varščine potnik dokončno potrjuje rezervacijo in sprejema določila navedena v teh Splošnih pogojih.
Sedežni red na potovanjih z avtobusnim prevozom je določen po prijavah. Pridržujemo pa si končno pravico razvrstitve potnikov glede na spremembe pri prijavah.
PLAČILO
Varščina, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali znesek potnik poravna v rokih, ki so določeni v posameznem turističnem aranžmaju oz. najkasneje 10 dni pred začetkom potovanja, če ni v programu drugače navedeno.
V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal udeležbo na potovanju in se agencija ravna v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.
STORITVE VKLJUČENE V CENI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA
Cene so določene s programom potovanja in so navedene v evrih ter veljajo od dneva objave programa. Osnovna cena potovanja zajema storitve, ki so navedene v programu pod rubriko »cena vključuje«. Maona si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega ter v primeru, če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katere je cena potovanja izračunana ali se spremene tarife prevoznikov. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Potnik ima pravico razdreti pogodbo o udeležbi na potovanju, če podražitev preseže 10% osnovne cene. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vize, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.
O morebitni spremembi cene potovanja Maona potnika obvesti najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja.
Maona lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno (od izvajalca storitve) Maone na kraju samem. Cene posameznega turističnega aranžmaja veljajo na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi , če ni v programu drugače določeno.
DODATNE STORITVE IN DOPLAČILA
Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, vstopnine za oglede razstav, sejmov ipd.) ali so za njih v programu predvidena kot obvezna doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. V primeru posamezne prijave za potovanje, lahko potnik prepusti Maoni, da mu poskuša najti partnerja oz. sopotnika, s katerim si bo delil sobo. V primeru, da se prijavljenemu potniku ne najde sopotnika za delitev sobe, mora potnik doplačilo za enoposteljno sobo plačati ob poračunu, ki ga prejme pred potovanjem.
Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodniku Maone v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.
POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Maona ima v takšnem primeru pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja in zaračunajo se administrativni stroški v višini 12,50 € po osebi. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
-do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja
-21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja
-14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja
-7 do en delovni dan do 20:00 pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Maoni narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Maono, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.
V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Maone zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.
Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja najkasneje v 8 dneh pred pričetkom potovanja. Potnik mora Maoni povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.
ODSTOPNINA
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin potovanja ne bo udeležil, lahko vplača zavarovanje rizika odpovedi oz. odstopnino.
Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja.
S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Maona pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.
Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.
V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.
V primeru, da potnik odpove potovanje zaradi višje sile, pa ni plačal odstopnine, ima Maona pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.
ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Maona si pridružuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda na potovanje v primeru spremembe letalskega voznega reda ali v primeru višje sile, prav tako pa tudi pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, na primer nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ni mogoče vplivati; potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti. Dokončni razpored ogledov se določi na samem potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z vremenskimi razmerami in urniki za oglede znamenitosti. V teh primerih ni dolžan vračati vplačanega zneska ali njegovega dela. Maona ni odgovorna za zamude letal ali ladij, prav tako pa tudi ne za spremembe programa, ki so posledica takih zamud.
Maona lahko delno ali popolnoma odstopi od programa, če pred ali med njihovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti, se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih celo preprečiti.
Maona ima pravico do odpovedi potovanja, če se nanj ni prijavilo zadostno število potnikov. Maona je dolžna kupce o tem obvestiti najmanj 7 dni pred pričetkom potovanja, oziroma najmanj 2 dni pred odhodom na potovanje. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše in največje število potnikov v določenem prevoznem sredstvu sledeče:

– za potovanje z avtobusom: najmanj 40 potnikov, največ 49 oseb

– za skupine na rednih letalskih progah po Evropi: najmanj 20 potnikov, največ 30 potnikov

– za skupine na medcelinskih letalskih progah: najmanj 15 potnikov, največ 25 potnikov

V teh primerih Maona ne prevzema nikakršne odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile pred in med potekom programa. Maona v navedenih primerih višje sile ne prevzema obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten znesek, ki je bil vplačan do datuma odpovedi potovanja. Potnik nima pravice do vračila stroškov nakupa letalskih kart nizko cenovnih letalskih prevoznikov, vizumov, potrebnih za države kamor bi potoval ali stroškov cepljenj, ki so bili v programu zahtevani.

Potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti.

Maona o kakršnikoli spremembi programa potnike o tem pisno obvesti. Če zaradi novo nastalih razmer ogledov ni mogoče vnaprej določiti, se dokončni razpored ogledov določi na samem potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z vremenskimi razmerami in urniki za oglede znamenitosti. V primeru, da situacija organizatorju potovanja na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, jih lahko namesti v istem ali sosednjem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.
OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM
Maona potnika pravočasno pred potovanjem pisno obvesti o potrebnih potnih listinah in vizumih ter o informacijah o zdravstvenih formalnostih, ki se zahtevajo za potovanje in bivanje v določenih državah. Za turistične aranžmaje, kjer vizumi niso potrebni in ni mejnih formalnosti, potnik prejme končno obvestilo najkasneje 7 dni pred odhodom.

OBVEZNOSTI POTNIKA
Potnik je dolžan poskrbeti, da on sam ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, deviznim, zdravstvenim in drugim predpisom svoje države ter držav, skozi in v katere potuje. Če zaradi neupoštevanje le-teh potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. V primeru, da Maona potniku ureja vizum, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma, če je izdaja vizuma zavrnjena. Potnik je dolžan paziti na določila glede časovne veljavnosti potovalnega dokumenta; Maona za neprijetnosti ali celo prisilno prekinitev potovanja ne odgovarja in tako potnik nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. Posredovanje pri pridobitvi vizuma se plača posebej in ni všteto v ceno potovanja, v primeru odpovedi potovanja pa se teh stroškov potniku ne vrača. Spoštovati mora hišni red v gostinskih lokalih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati z vodnikom Maone. Če tega ne upošteva, odgovarja za povzročeno škodo, Maona pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik v takšnem primeru utrpel. Potnik je dolžan upoštevati svoje obveznosti saj v nasprotnem primeru odgovarja Maoni za povzročeno škodo. Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove, pri urejanju formalnosti v zvezi s tem, pa se lahko za pomoč obrne na vodnika Maone.
KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV
Kategorizacije nastanitvenih objektov navedenih v programih Maone so označene s številom zvezdic oz. kategorijo objektov. Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani Maone, zato zanje ne odgovarja.
ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Maona ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.
NEZGODNO ZAVAROVANJE
Potniki so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki ga ni povzročil zavarovanec sam. Maona ne more zavarovati potnikov, ki niso navedeni na seznamu potnikov vsaj 24 ur pred odhodom na potovanje. Potnikom priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. Vsem, ki bi se želeli zavarovati lahko uredimo takšno zavarovanje, ki ga nudi Zavarovalnica Maribor d.d. – AXA Assistence.
PRTLJAGA
Za prevoz prtljage ni odgovorna Maona in ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)
Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.
Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza do 20kg prtljage (oz. po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.
Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Pri tem postopku se potnik lahko obrne na vodnika Maone. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.
Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodnika Maone. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.
INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Maone bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodniku Maone, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem potovanju. Reklamacija mora biti utemeljena z dokazili oz. potrdili hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Brez pisne reklamacije Maona ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Maona d.o.o., Piran., Cankarjevo nabrežje 7, 6330 Piran.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Maona take reklamacije ne bo obravnavala.
Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi Maone ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Maona pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
UPORABA PODATKOV
Maona vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe Maone je že vključen davek na dodano vrednost.
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno Okrožno sodišče v Kopru.
POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Dogodek: Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

Rok: Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

Dogodek: Dvig cene – le zaradi sprememb menjalnih tečajev ali tarif prevoznikov

Rok: Obveščen potnik 20 dni pred odhodom,ima možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% dogovorjene cene

Dogodek: Rok za reklamacijo

Rok: Pisno 2 meseca po končanem potovanju

Dogodek: Reševanje

Rok: Potniku se čimprej ugodi,če reklamacija ni sporna,vendar najkasneje v 8 dneh od prejema
V koliko je reklamacija sporna, potnik dobi odgovor najkasneje v 8 dneh od prejema

Dogodek: Menjava stranke na željo stranke

Rok: 8 dni pred začetkom potovanja, stroške nosi potnik

Datum: 18.03.2010